พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลมรดกโลก

ชื่อ : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๔๓๔
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์

      (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญ ไปแล้ว นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคของการพัฒนาศิลปกรรมของชาติไทยที่แท้จริง (แปลจาก UNESCO, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
ที่มา :
UNESCO. “Historic City of Ayutthaya.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://whc.unesco.org/en/list/576
สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา