แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรีตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ กลางเนินสูงกว่าพื้นที่รอบๆราว ๘ เมตร (สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๖)

ที่มา :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๖. ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่ง มรดกโลก เล่มที่ ๒ แหล่งมรดกโลกของไทย. (หน้า ๔๔). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ

แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง