แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
การบริหารจัดการ

ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งสำหรับเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากที่ได้จากการรวบรวมและการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งยังคงเก็บรักษาและจัดแสดงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ไว้ในสภาพดั้งเดิม (in-situ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของโลกแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง (สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๖)

ที่มา :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๖. ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่ง มรดกโลก เล่มที่ ๒ แหล่งมรดกโลกของไทย. (หน้า ๔๔). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ

แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง