แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
สถานที่สำคัญ

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคม และเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี ในช่วงเวลาระหว่าง ๓,๖๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราช ๒๐๐ (สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๖) โดยมีสถานที่สำคัญดังนี้


ที่มา :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๖. ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่ง มรดกโลก เล่มที่ ๒ แหล่งมรดกโลกของไทย. (หน้า ๔๐). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง