แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ข้อมูลมรดกโลก

ชื่อ : แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๕๓๕
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๕ จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองแซนตาเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์

      (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เคยเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยมทางวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์ ที่เคยปรากฏขึ้นอย่างอิสระในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นที่บ้านเชียงเมื่อประมาณ ๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และกระจายไปอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคแถบนี้ (แปลจาก UNESCO, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
      ที่มา
      UNESCO. “Ban Chiang Archaeological Site.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://whc.unesco.org/en/list/575 สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง