ห้วยขาแข้ง
ข้อมูลมรดกโลก

ชื่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๔๓๔
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ ๘, ๙ และข้อที่ ๑๐ ดังนี้

      (viii) เป็นตัวอย่างที่เด่นชัด ในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
      (ix) เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
      (x) เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
ที่มา
UNESCO. “Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries.” [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://whc.unesco.org/en/list/591
สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
ห้วยขาแข้ง