กำแพงเพชร
ข้อมูลมรดกโลก

ชื่อ : เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๔๓๔
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์

      (i) เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
      (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
ที่มา
UNESCO. “Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns.” [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://whc.unesco.org/en/list/574
สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวาร
กำแพงเพชร