ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ข้อมูลสถานภาพ

ชื่อ : พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๕๔๘
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่"จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๙ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ ๑๐

      (x) เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์มากกว่า ๘๐๐ ชนิดพันธุ์ ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๑๒ ชนิด นก ๓๙๒ ชนิด และ สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบนครึ่งน้ำ ๒๐๐ ชนิด พื้นที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญระดับนานาชาติในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ที่หายากและถูกคุกคามที่มีคุณค่าในระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ ๑ ชนิด สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ ๔ ชนิด และสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ ๑๙ ชนิด พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แหล่งสุดท้ายของระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญระดับโลกที่อยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์ป่ามรสุมแบบไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับดำรงชีวิตในระยะยาวของชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า แมวดาว (leopard cat) และวัวแดง (banteng) อีกทั้ง เป็นเขตคาบเกี่ยวที่มีเอกลักษณ์ของชะนี ๒ ชนิดพันธุ์ รวมถึง ชะนีมงกุฎ (pileated gibbon) ที่มีแนวโน้มสูญพันธุ์ไปจากโลก จึงมีส่วนสนับสนุนให้พื้นที่อันซับซ้อนแห่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งระดับโลก นอกจากนี้ พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์อพยพ เช่น นกกระทุง (Spot-billed Pelican) ที่ใกล้สูญพันธุ์ และนกตะกราม (Greater Adjutant) ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (แปลจาก UNESCO, ม.ป.ป.: ออนไลน์)

ที่มา :
UNESCO. “Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://whc.unesco.org/en/list/590 สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
พื้นที่กลุ่มป่า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่