สุโขทัย
ข้อมูลมรดกโลก

ชื่อ : เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

ปีที่ขึ้นทะเบียน : พ.ศ. ๒๕๓๔
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย

คุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์

      (i) เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นตัวแทนที่แสดงออกถึงผลงานชิ้นเอกของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยช่วงแรกที่เด่นชัด สะท้อนให้เห็นได้จากการวางผังเมือง อาคารสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและบ้านเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกในเมือง และระบบการจัดการน้ำที่ซับซ้อน (แปลจาก UNESCO, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
      (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว โดยเป็นตัวแทนในยุคแรกของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรม ศาสนา และการจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมาย ที่มีมาเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งบ้านเมืองในฐานะรัฐอิสระแห่งแรกของไทย (แปลจาก UNESCO, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
ที่มา
UNESCO. “Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns.” [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://whc.unesco.org/en/list/574
สืบค้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙.

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวาร
สุโขทัย